• Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego
www.sztukanoszenia.pl

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, zasady ich świadczenia tych usług, zawierania i rozwiązywania.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  4.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  4.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827) ze zmianami,
  4.3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie Sklepu umożliwiający utworzenie Konta.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie Sklepu umożliwiający złożenie Zamówienia.
 3. KLIENT – osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą lub korzysta z Usługi elektronicznej świadczonej przez Sprzedawcę.
 4. KONSUMENT – Klient będący osoba fizyczna, która dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje
  o złożonych Zamówieniach.
 6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Klientowi subskrybować i otrzymywać na podany przez Klienta adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Sprzedawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
 7. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. SKLEP – Sklep internetowy Sprzedawcy działający pod adresem www.sztukanoszenia.pl.
 10. SPRZEDAWCA – Aleksandra Agnieszka Skublewska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Aleksandra Agnieszka Skublewska, z siedzibą w Markach, ul. Krasińskiego 8B lok. 2, NIP 521-388-65-04, Regon 385219094, adres e-mail: studio@sztukanoszenia.pl.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.
 13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Produkt dostarczany poza granice Unii Europejskiej może rodzić po stronie Klienta obowiązek zapłaty cła lub stosownego podatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji Klient proszony jest o skontaktowanie się z właściwym organem ds. celnych lub akcyzowych.
 5. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 6. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 7. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 8. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk lub są ograniczone czasowo i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu lub zakończenia promocji.

§4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie § 3 pkt 7 oraz 8.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:
  4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  4.2. formularz odstąpienia od umowy,
  4.3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączony do wysyłki:
  6.1. paragon fiskalny lub Faktura bez numeru NIP na życzenie Klienta będącego Konsumentem lub Klienta niebędącego Konsumentem, który w momencie dokonywania Zamówienia nie podał numeru NIP),
  6.2. paragon do kwoty 450,00 brutto lub Faktura VAT dla Klienta niebędącego Konsumentem, który w momencie zamówienia podał numer NIP.

§5
SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 21 1090 1870 0000 0001 4410 3809. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków .
 4. Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online są:
  4.1. Serwis Przelewy 24,
  4.2. Serwis PayPal,
  4.3. Blue Media S.A.. Dostępne formy płatności:
  1. Karty płatnicze:
   * Visa
   * Visa Electron
   * MasterCard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
  karty płatniczej Klienta.
 6. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 7. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1 Produkt zostanie wysłany do 14 dni roboczych, od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym, lub w przypadku płatności kartą płatniczą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

§6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  2.1. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 5 do 7 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze).
  2.2. Dostawy realizowane są przez Firmy wskazane podczas składania zamówienia.

§7
REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
  1.1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję Sprzedawcy obowiązującą na terenie Unii Europejskiej.
  1.2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
  1.3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.
  1.4. Gwarancja dotyczy wad wynikających z procesu produkcyjnego, nie ma natomiast zastosowania:
  - do wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania Produktu tj. niezgodnego z jego przeznaczeniem lub właściwościami, w szczególności uszkodzeń mechanicznych takich jak rozerwania, nacięcia, przecięcia, złamania, wytarcia lub odbarwienia w wyniku reakcji na środki chemiczne, detergenty oraz inne substancje, z którymi Produkty nie powinny mieć styczności,
  -w przypadku jakiejkolwiek ingerencji w Produkty, w szczególności w postaci napraw wykonywanych przez podmioty inne niż Sprzedawca lub przez samego Klienta.
  1.5. Naprawy w ramach gwarancji są dokonywane bezpłatnie. Klient jest zobowiązany wyłącznie pokryć koszt dostawy Produktu objętego gwarancją do Sprzedawcy.
  1.6. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacja z tytułu rękojmi.
  2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
  2.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: studio@sztukanoszenia.pl lub pisemnie na adres: Krasińskiego 8B lok. 2, 05-270 Marki.
  2.3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, dane kontaktowe, a także wskazać swoje żądanie w przypadku uznania reklamacji. Klientowi przysługuje: obniżenie ceny towaru, nieodpłatna naprawa, wymiana na nowy Produkt lub zwrot zapłaconej kwoty.
  2.4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Krasińskiego 8B lok. 2, 05-270 Marki.
  2.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  2.6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa ewentualne koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

§8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą lub na drogą mailową na adres: studio@sztukanoszenia.pl. Oświadczenie można pobrać z linku znajdującego się na końcu regulaminu.
 2. Sprzedawca przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego drogą elektroniczną tą samą drogą.
 3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy na adres: Krasińskiego 8B lok. 2, 05-270 Marki. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedawca, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

§10
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1.1. Zawieranie Umów Sprzedaży Produktu – zawieranie umowy sprzedaży odbywa się przez zakładkę Sklep. Klient wybiera z listy produkty, które dodaje są do koszyka, poprzez polecenie „Do koszyka”. Po przejściu do zakładki Koszyk, Klient z tego miejsca ma możliwość:
  - powrotu do Sklepu,
  - dodawania i usuwania produktów oraz ich ilości,
  - wskazania adresu, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury,
  - wyboru sposobu dostawy,
  - wyboru sposobu płatności
  - zastosowania kuponu przez wpisanie jego kodu,
  - realizacji zakupu przez kliknięcie przycisku ,Zamawiam i płacę”.
  W rubryki znajdujące się w zakładce Koszyk, Klient wpisuje swoje dane oraz inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia (oznaczone*), dane o sposobie płatności i dostawy. Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” oznacza zamówienie towaru/ów. Przy zaznaczonej opcji płatności on-line należy przed opuszczeniem strony dokonać zapłaty.
  1.2. Prowadzenie Konta w Sklepie – odbywa się przez zakładkę ,,Zaloguj się”. Rejestracji dokonuje się w opcji „Zarejestruj się”, podając adres e-mail, za pomocą którego Klient będzie się logował do sklepu oraz ustanawiając hasło do Sklepu (hasła nie należy nikomu udostępniać) oraz zaznaczyć wszystkie obowiązkowe okienka. Klient zarejestrowany w serwisie ma dostęp do historii swoich zakupów. Klient może usunąć konto w każdej chwili poprzez przycisk usuń konto z opcji Edytuj dane w zakładce Moje Konto.
  1.3. Newsletter – to usługa przesyłania Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, informacji handlowych o produktach Sprzedającego i Produktach innych firm przesyłana na adres mailowy podany Sprzedawcy Sklepu. Newsletter przesyłany jest Klientom, którzy zaznaczyli okienko zgody przy informacji o Newsletter na stronie Sklepu. Zgodę można wycofać przez przesłanie prośby o wycofanie jej na adres: studio@sztukanoszenia.pl.
  1.4. Kontakt Klienta ze Sprzedawcą – usługa świadczona przez zakładkę Kontakt. Klient podaje swoje imię i adres e-mail, zaznacza wszystkie obowiązkowe okienka, wpisuje treść wiadomości i klika przycisk wyślij. Sprzedawca odpowie na wiadomość niezwłocznie po jej otrzymaniu.
  1.5. Prezentacji treści zawartych na stronie Sklepu – Klient może przeglądać treści zawarte na stronie Sklepu bez ograniczeń czasowych.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Sprzedawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Strona zawiera linki do Stron innych firm. Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminami takich stron. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści tam zamieszczone.

§11
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Sprzedawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony,
  2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta,
  2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
  2.4. umowa o świadczenie usługi kontaktu Klienta ze Sprzedawcą zawarta jest na czas oznaczony – do czasu wysłania przez Sprzedawcę odpowiedzi na zapytane Klienta,
  2.5. umowa prezentacji treści zawartych na stronie Sklepu zawarta jest na czas oznaczony i kończy się z chwilą opuszczenia Sklepu.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  3.1. komputer z dostępem do Internetu,
  3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3.3. przeglądarka internetowa,
  3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Klient obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§12
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: studio@sztukanoszenia.pl.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej zgłoszenia przez wysyłanie odpowiedzi na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób

§13
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, usługa Newsletter).
  1.2. Klient może cofnąć swoją zgodę, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: studio@sztukanoszenia.pl.
  1.3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Klient narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Sprzedawca i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§14
DANE OSOBOWE

 1. Dane Administratora Danych osobowych:
  Aleksandra Agnieszka Skublewska, Krasińskiego 8B lok. 2, 05-270 Marki
  NIP 521-388-65-04
 2. Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych:
  studio@sztukanoszenia.pl
 3. Cel, podstawa przetwarzania danych osobowych oraz czas ich przechowywania:
  3.1. zawarcia i wykonania umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
  3.2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art.6 ust.1c RODO – obowiązek prawny) np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np. przepisy podatkowe,
  3.3. dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art.6 ust.1fc RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora) - przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy,
  3.4. w celu tworzenia analiz , statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora (podstawa prawna: art.6 ust.1 f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5,
  3.5. marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art.6 ust.1 f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5, lub w przypadku zgody na marketing bezpośredni do czasu jej wycofania,
  3.6. odpowiedzi na zapytania Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez okres lat 5,
  3.7. w innych celach na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a RODO – zgoda osoby) przez czas określony w informacji/ regulaminie podczas uzyskiwania zgody.
 4. Rodzaj i sposób pozyskiwanych danych.
  Pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych może powodować niemożliwość skorzystania z konkretnej usługi lub zawarcie umowy.
  Jeżeli do przetwarzania danych w konkretnym celu niezbędna jest Państwa zgoda np. na potrzeby akcji promocyjnych, wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną mogą Państwo w każdej chwili swoją zgodę wycofać przez zgłoszenie na adres e-mail podany w pkt. 2 lub postępować zgodne z instrukcją podczas udzielania zgody.
 5. Przekazywanie danych
  Dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu:
  5.1. Obsługującym nasz system informatyczny, świadczącym umowy hostingu,
  5.2. Podwykonawcom wspierającym Administratora w procesach obsługi działalności (firmy księgowe, doradcze, audytowe, wsparcia procesów administracyjnych i technicznych, Kancelarii prawnych, obsługujących wierzytelności),
  5.3. Firmom kurierskim, firmom obsługującym płatności – banki, instytucje płatnicze.
 6. Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO)
  Mają Państwo prawo do złożenia wniosku (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w pkt.2) o:
  6.1. Sprostowanie danych,
  6.2. Usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym,
  6.3. Ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych,
  6.4. Dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię,
  6.5. Przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO),
  6.6. Prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie takiego żądania oznacza, ze nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  - przetwarzane zgodnie z prawem,
  - zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  - merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 9. Administrator chroni nie tylko Usługobiorców bezpośrednio odwiedzających Sklep, ale również Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje dane osobowe z wykorzystaniem witryny internetowej www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych, oprogramowanie Pixel), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „Serwis Facebook”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
 10. Zasady ochrony oraz wykorzystywania danych osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: www.facebook.com/policy.
 11. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych serwisu Facebook, w tym dotyczących danych osobowych.
 12. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

§15
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem Sklep korzystają z ochrony prawno-autorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Aleksandra Agnieszka Skublewska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Aleksandra Agnieszka Skublewska, z siedzibą w Markach, ul. Krasińskiego 8B lok. 2, NIP 521-388-65-04, Regon 385219094. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony Sklep, bez zgody Sprzedawcy.
 2. Wykorzystanie bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony Sklep stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sprzedawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem,
  w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Sprzedawcę zamieszczone na stronie Sklepu, wiążą Klienta, pod warunkiem, iż został on poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Sprzedawcy o zmianach przez Sklep.
 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, w celu polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny .
 5. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  5.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  5.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 7. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin obowiązuje od dnia 06.04.2020r.

Linki do dokumentów: